Monituottajuuteen perustuva toimintamalli

Monituottajamallissa palveluiden tuotantoa katsotaan kokonaisuutena, jossa tuottajina ovat yritykset, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot sekä kolmas sektori yhdessä kuntasektorin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa. Monituottajamalli vaatii uusia...

Monikanavainen asiakaspalvelumalli ja asiakasohjaus

Monikanavaisella asiakaspalvelulla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa kaikki asiakkaan kannalta hyödylliset asiointitavat kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Kunkin palvelun ja -kokonaisuuden osalta määritetään asiakaslähtöisesti sopivat asiointitavat ja -ajat...

Asiakkuuden hallinta

Tavoitteena on, että asiakkuus kaupungeissa muotoutuu asiointi- eikä organisaatioperustaiseksi. Asiakkuuden hallinnan avaintoimintoja ovat asiakastarpeiden tunnistaminen, tuotteiden ja palveluiden räätälöinti ja asiakaskunnan segmentointi. Keskeistä on...

Innovatiivisten ratkaisujen yhteiskehittäminen

Kaupunkien, yritysten ja muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta on mahdollista lisätä yhteiskehittämisen menetelmillä. Innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan uudenlaisia vuorovaikutuksen ja yhteiskehittämisen menetelmiä sekä palveluinnovaatioiden kokeiluja....

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ja palvelumuotoilu

Kasvattamalla asiakkaiden osallistumista palveluiden kehittämiseen on mahdollista luoda käytettävimpiä ja paremmin tarpeisiin vastaavia palveluita. Käyttäjälähtöisen suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmien kautta organisaatioiden asiakasymmärrys kasvaa ja...